Dokumenty ke stažení:

dokumenty/Školní vzdělávací program ZUŠ _1 díl
 dokumenty/Školní vzdělávací program ZUŠ _2 díl
dokument/Školní řád I.
dokument/Školní řád II
Výroční zpráva za 2017 2018
Zákony a vyhlášky související  se vzděláním
dokumenty/studijní řád Akademie pro seniory

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky 442/2006 sb.:
1. Název: Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1
2. Důvod a způsob založení: Právní forma – příspěvková organizace s právní subjektivitou,
způsob založení – zřizovací listina,
důvod založení: poskytování základního uměleckého vzdělávání.
3. Organizační struktura školy: ředitel –zástupce ředitele- pedagogičtí pracovníci
ředitel- hospodářka školy – provozní pracovníci
4. Kontaktní spojení: Základní umělecká škola Učňovská 1 – Praha 9 – 190 00.
Další pracoviště školy: Hollarovo náměstí 4 a 6 – Praha 3 – 130 00, Polesná 1690 – Praha 9 – 190 00, Újezd nadl Lesy – 190 16, Slavětínská 200 – Praha 9 Klánovice – 190 14, Ondříčkova 48 – Praha 3 – 130 00.
4/1. Kontaktní poštovní adresa: Kontaktní spojení: Základní umělecká škola Učňovská 1 – Praha 9 – 190 00.
Další pracoviště školy: Hollarovo náměstí 4 a 6 – Praha 3 – 130 00, Polesná 1690 – Praha 9 – 190 00, Újezd nadl Lesy – 190 16, Slavětínská 200 – Praha 9 Klánovice – 190 14, Ondříčkova 48 – Praha 3 – 130 00.
4/2. Adresa pracoviště pro osobní návštěvu: Základní umělecká škola Učňovská 1 – Praha 9 – 190 00.
4/3. Úřední hodiny pracoviště určeného pro osobní návštěvy: úterý, středa, čtvrtek v 10 – 11,30 a 13 až 14 hodin.
4/4. Telefonní čísla: 266 106 726, 733 557 664.
4/5. Čísla faxu: žádné
4/6. Adresa internetové stránky: www.umeleckaskola.cz
4/7. Adresa e-podatelny: zus1@234.cz
4/8. Další elektronické adresy: zus@234.cz (ředitel školy), zus2@234.cz (zástupce ředitele)
5. Případné platby lze poukázat: č. účtu – 101199207/0300 , účel platby – školné
Jiné způsoby platby- nejsou.
6. IČO: 61 38 74 52
7. DIČ: nic
8. Dokumenty: Základní školní dokumenty
8/1. Seznamy hlavních dokumentů: Zřizovací listina , školní vzdělávací program, školní řád.
8/2. Rozpočet: rozpočet uplynulého kal. roku- viz. tabulka na zač. tohoto textu. ( výroční zprávy  nebo ekonomické dokumenty)
9. Žádosti o informace: Žádost o poskytnutí informace či stížnost možno podat písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na adresu Základní umělecká škola,Učňovská 1, Praha 9, 190 00, nebo e-mail: zus1@234.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání: Kompetence k poskytování informací a vyřizování stížností- vyřizuje ředitel, zástupkyně školy nebo hospodářka školy na sekretariátu školy.
Úřední hodiny a další info – pro ústní a telefonické vyřizování žádostí či stížností: úterý, středa, čtvrtek v 10 – 11,30 a 13 až 14 hodin.
Žádost o poskytnutí informace či stížnost přijímána a) osobním předáním na sekretariát školy b) poštou, c) prostřednictvím elektronických komunikací. Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé: a) kterému povinnému subjektu je určena tj. ZUŠ Učňovská 1. b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona, c) kdo ji podává (fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).
Vyřizování písemných žádostí či stížností: Jednotlivá podání jsou evidovaná v Knize žádostí a stížností ( anonymní podání stížnosti se rovněž eviduje). Poskytnuté informace či odpovědi mohou být žadateli předány a) ústně (pouze v případě ústně podané žádosti či stížnosti, b) písemně -elektronicky nebo poštou, c) nahlédnutím do spisu za přítomnosti odpovědného zaměstnance, který na žádost pořídí kopii nebo umožní žadateli udělat si poznámky, d) na paměťových médiích.
Termíny vyřízení žádostí a prošetření stížností – bez zbytečného odkladu, maximálně 1 měsíc.
11. Opravné prostředky: Místo podání – Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1 – 190 00. Lhůta podání – max. 14 dní. Způsob podání – písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na adresu Základní umělecká škola,Učňovská 1, Praha 9, 190 00, nebo e-mail: zus1@234.cz
Termíny vyřízení podání – bez zbytečného odkladu, maximálně 1 měsíc.
12. Formuláře: Přihláška a Žádost o ukončení vzdělávání: www.umeleckaskola.cz ( viz organizační info. ) Žádost o snížení úplaty za vzdělávání a Žádost o individuální výuku HN – sekretariát, e-mail.
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací: Termíny vyřízení žádostí, návrhů či dožádání – bez zbytečného odkladu – nejdéle však 1. měsíc.
14. Předpisy:
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č.562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění zákona č. 264/2006 Sb.
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
14.1-2 Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
15. Úhrady za poskytování informací: v případě tisku 2,- Kč / A4.
15/1. Sazebník úhrad za poskytování informací: 0 Kč.
15/2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: 0 Kč.
16/1-2. Licenční smlouvy: nic.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: viz. tabulka na zač. této stránky.
———————————————
A. Řešení životní situace – doplňující informace:
A/1. Žádosti, stížnosti a dožadování jsou evidována pod evid. čísly
A/2-4. Pojmenování (název) životní situace, Základní informace k životní situaci – k dispozici v sekretariátu školy.
A/5. Kdo je oprávněn v této věci jednat: zákonný zástupce žáka, právně způsobilý žák.
Odpovědná osoba – ředitel školy, platnost řešení živ. situace od data podán,
A/6. 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace – nic.
A/7-9. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace- viz. bod 9 až 11.
A/10. Jaké doklady je nutné mít s sebou – identifikační osobní doklad žadatele.
A/11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici – volná forma bez formulářů.
A/12. Poplatky: viz. bod 15. Způsob úhrady – hotově v sekretariátu školy.
A/13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení – viz bod 10.
A/15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány – nic.
A/16. Elektronická služba, kterou lze využít – e-mail: zus1@234.cz
A/17. Podle kterého právního předpisu se postupuje – Předpis č. 442/2006 Sb.
A/18. Jaké jsou související předpisy – viz odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty.
A/19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují – viz bod 11.
A/20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností – nic
A/21. Nejčastější dotazy – viz. sekretariát školy.
A/22. Další informace – viz. sekretariát školy.
A/23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: viz sekretariát školy.
A/24. Související životní situace a návody: neuvedeno.
A/25. Za správnost popisu odpovídá ředitel školy.
A/26. Kontaktní osoba – Iveta Bayerová – 266 106 726
A/27. Datum, od kterého popis řešení životní situace platí. viz. info sekretariát školy.
——————————————————–

Další informace vyplývající z § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Informace jsou platné pro aktuální školní rok:
Počet podaných žádostí o informace: -0-
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: -0-
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: -0-
Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: -0-
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: -0-
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: -0-