Základní umělecká škola ( ZUŠ ) zjišťuje předpoklady pro studium v hudebním oboru u dětí v mateřských školách . Výuka v ZUŠ je organizována jako systematické dlouhodobé hudební vzdělávání a probíhá v odpoledních hodinách pod vedením profesionálních pedagogů plně kvalifikovaných pro daný předmět . Kvalita hudební a taneční výuky na ZUŠ je pravidelně kontrolována Českou školní inspekcí a zákonitě se tím odlišuje od volnočasových aktivit ( zájmové kroužky, kurzy atd.)

Pro žáky ve věku 5 až 6 let ( počítáno v den nástupu do studia )  je určeno studium Přípravné hudební výuky  PHV ( kolektivní předmět v počtu max. 20 žáků).  V tomto předmětu prohlubují žáci svoji hudebnost a dále rozvíjí talent prostřednictvím pohybu , pěveckého vyjádření a hraní na nejjednodušší převážně bicí a jiné nástroje. Zábavnou formou her se tak v každém dítěti pěstuje schopnost lepší orientace v hudbě – v intonaci a rytmu  – v základní notaci a hudebním projevu. Během výuky pedagog PHV rovněž zjišťuje u každého dítěte fyzické a další předpoklady potřebné ke hře na hudební nástroje. Na konci prvního pololetí jsou žáci po konzultaci s rodiči rozděleni do malých skupinek po dvou až třech dětech a zařazeni vedle probíhajícího PHV do dalšího předmětu Nástrojové praktikum (NP), kde se seznamují již z konkrétním vybraným hudebním nástrojem pod vedením pedagoga s odbornou kvalifikací na zvolený nástroj. V druhém pololetí (vedle pokračující výuky v PHV ) děti prostřednictvím Nástrojového praktika získávají elementární představu o ovládání zvoleného hudebního nástroje a o jeho používané notaci. Den a hodina výuky Nástrojového praktika je stanovena po domluvě s přidělenými pedagogy.

Shrnutí:
1. pololetí ( září až leden ) = Výuka PHV  – 1 hod. týdně/ max. 20 žáků.
2. pololetí  ( únor až červen ) = Výuka PHV pokračuje a přibývá  NP –  1 hod. týdně/ 2 až 4 žáci.
V PHV vyučujeme


Pro žáky ve věku od 7 let
( počítáno v den nástupu do studia )  je určeno studium Prvního stupně základního studia.  Žáci dochází na dva předměty. Hra na zvolený nástroj a Hudební nauka. Hra na  nástroj ( či výuka zpěvu ) probíhá pod vedením  pedagoga s odbornou kvalifikací na zvolený nástroj ( či zpěv).  Tento předmět je veden buďto  jako individuální výuka ( tedy jeden žák na vyučovací hodinu ) nebo jako skupinová výuka ( 2 žáci na vyučovací hodinu ). Součástí předmětu jsou i klavírní korepetice a pravidelná vystoupení v rámci cyklů veřejných či interních koncertů naší ZUŠ, popřípadě interních přehrávek jednotlivých tříd nebo oddělení. Současně mohou vybraní žáci využít možností školního nahrávacího audio nebo video studia.   Dalším povinným předmětem je Hudební nauka (HN). V hromadném ředmětu HN ( max. 20 dětí ) se žáci seznamují s veškerou pro hudební interpretaci potřebnou teorií. Díky HN je výuka na zvolený nástroj rychlejší a efektivnější.  Dále je pro žáky dostupná možnost docházet do předmětů Hra v souboru, Hra v orchestru nebo  pěvecký sbor.  Jedná se o do 5. ročníku nepovinné předměty, kde si žáci upevňují dovednosti souhry s dalšími nástroji.

Shrnutí:
1a) Hlavní předmět Hra na zvolený nástroj ( nebo zpěv ) Individuální studium  – 1 hod.týdně/ 1 žák.  Platí pro předměty: Hra na klavír, cembalo, housle, violoncello, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, tenor, akordeon a bicí.
1b) Hlavní předmět Hra na zvolený nástroj ( nebo zpěv ) Skupinové  studium – 1 hod. týdně/ 2 žáci. Platí pro předměty: Hra na zobcovou flétnu, kytaru a zpěv.
2)  HN –  1 hod. týdně/ max. 20 žáků. Platí pro všechny žáky ( až do 5. ročníku).
3) Nepovinný předmět  Hra v souboru, Hra v orchestru nebo pěvecký sbor. – 1 hod. týdně/ 2 až 20 žáků. Platí pro všechny žáky ( až do 5. ročníku).


Pro žáky ve věku od 14  do 17 let
( počítáno v den nástupu do studia )  je určeno studium Druhého stupně základního studia. Žáci dochází na dva předměty. Hra na zvolený nástroj a poté Hra v souboru nebo Hra v orchestru nebo  pěvecký sbor nebo interpretační seminář.  Hra na zvolený nástroj probíhá výhradně v režimu individuální výuky.

Shrnutí:
1) Hlavní předmět Hra na zvolený nástroj ( nebo zpěv ) Individuální studium  – 1 hod.týdně/ 1 žák.
2) Jeden z předmětů Hra v souboru, Hra v orchestru, pěvecký sbor, interpretační seminář.

****************************************************************************************

Klavír má v naší škole největší zastoupení. Mladí klavíristé si u nás opravdu užijí. Vedle studování a provádění mimořádně atraktivní klavírníliteratury jsou rovněž systematicky vedeni k hudební improvizaci. Jednoho dne Vás nejspíš překvapí, až bez jakéhokoliv notového zápisu zahrají vaší oblíbenou melodii. Klavíristé většinou nenachází v běžných orchestrech uplatnění, ale naše škola ví jak je zapojit do společného muzicírování. A tak vedle hojně užívané čtyřruční klavírní hry vznikají tu i četná komorní seskupení, kde se mladí klavíristé mohou plně realizovat. Žáci se mohou uplatnit vedle komorní hudby i v moderních kapelách školy.
Výuka probíhá na adrese: Učňovská 1, Praha 9 / Polesná 1690,
Praha 9 – Újezd nad Lesy / Slavětínská 200, Praha 9 – Klánovice


Elektrické piano je v dnešní době nedílnou součástí mnoha nejrůznějších hudebních seskupení. Bez něj si snad současnou populární hudbu ani nelze představit. Proto se tu vedle klasického klavírního repertoáru žáci ještě více než kdekoliv jinde dostávají do kontaktu s populárními žánry. Žáci se mohou uplatnit vedle komorní hudby i v moderních kapelách školy.
Výuka probíhá na adrese: Učňovská 1, Praha 9 / Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy / Slavětínská 200, Praha 9 – Klánovice


Akordeon
 je nástroj, který díky svým mnoha zvukovým rejstříkům může směle zastoupit celý orchestr. I tady je zdokonalování v improvizaci velmi důležité. Poslední dobou se akordeon velmi úspěšně dere na koncertní pódia. Současní skladatelé si uvědomují jeho zvukovou ojedinělost a věnovali mu mnoho vydařených skladeb. ZUŠ nabízí půjčování hudebních nástrojů. Žáci se mohou uplatnit vedle komorní hudby i v moderních kapelách školy.
Výuka probíhá na adrese: Učňovská 1, Praha 9


Kytara ( dále 
elektrická kytara a  baskytara ) nemá své místo jen v přírodě u táborových ohňů. Čím dál více se prosazuje i na koncertních pódiích. V prostředí naší ZUŠ je toho důkazem i řada koncertních vystoupení Kytarového tria, které má za sebou již osmiletou úspěšnou působnost ověnčenou několika prestižními oceněními v celostátní i pražské soutěži ZUŠ. Ale zpět k táborovým ohňům. O kytarové značky Vaše dítě rozhodně nepřijde. Orientace v akordech a hmatech a osvojování si různých způsobů rytmických doprovodů nejrůznějších písní je součástí našeho výukového plánu. Žáci se mohou uplatnit v různých komorních seskupeních školy. I  na elektrickou či basovou kytaru se žáci  mohou realizovat, a to  v moderních kapelách školy.
Výuka probíhá na adrese: Hollarovo nám. 4 a 6 – Praha 3, Učňovská 1 – Praha 9, Polesná 1690 – Újezd nad Lesy


Smyčcové nástroje
 mají nejširší praktické uplatnění. Bez jejich zastoupení se neobejde komorní, souborová a orchestrální hra různých obsazení i žánrů. Žáci hrající na housle, violu či violoncello mají možnost bezplatně docházet do komorního smyčcového orchestru nebo do houslového souboru. ZUŠ nabízí půjčování hudebních nástrojů.

Výuka probíhá na adrese: Učňovská 1, Praha 9 / Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy


Dechové nástroje.
 Vyučujeme zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, trubku, pozoun, lesní roh, a další přiřazené žesťové nástroje.ZUŠ nabízí půjčování hudebních nástrojů. Žákům ve věku 5 až cca.7 let většinou doporučujeme jako přípravný nástroj zvolit zobcovou flétnu. Ostatní nástroje jsou zprvu náročnější na dech i na fyzickou kondici dětí. Děti v dechovém oddělení se mohou dále hudebně vyvíjet v několika komorních seskupeních. V rámci výuky vznikají tria a kvartety zobcových nebo příčných fléten, komorní dechové soubory, kapely moderních žánrů atd.
Výuka probíhá na adrese: Hollarovo nám. 4,6, Praha 3, Učňovská 1, Praha 9. Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy


Klasický zpěv a základy zpěvu populárního. 
Pěvecký projev je pro dítě zcela přirozený. K širšímu využití je však třeba od začátku výuky prostřednictvím cílené pěvecké techniky a speciálních cvičení zvětšovat u žáků tónový rozsah, pracovat na barvě a síle hlasu a zpřesňovat intonaci ( zpívat čistě. ) Takovou výbavu žáci potřebují k tomu, aby mohli obsáhnout širokou šálu dostupného repertoáru, aby se dokázali dolaďovat k doprovodnému partu klavíru a aby v neposlední řadě zvládli udržet a správně zaintonovat zvolený sborový part v přípravném pěveckém sboru nebo v dívčím pěveckém sboru.
Výuka probíhá na adrese: Učňovská 1- Praha 9, Polesná 1690 – Újezd nad Lesy