Kdo jsme, co děláme
Základní umělecká škola v Praze 9 byla založena v roce 1955. Právním subjektem je od roku 1995 a do sítě škol MŠMT je zařazena od roku 1996. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha. Cílem školy je poskytnutí uceleného stupně základního vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru a vychovávání mladého studenta schopného vlastního kultivovaného projevu s rozvinutou schopností proniknout do výrazu a struktury uměleckého díla. Tohoto cíle škola dosahuje plánovitě řízeným hudebně výchovným procesem. Odborná práce všech plně kvalifikovaných učitelů vychází z osnov a učebních plánů schválených MŠMT ČR a je pravidelně kontrolována a hodnocena Českou školní inspekcí. Plány studia umožňují i případnou přípravu žáků k dalšímu studiu na středních, vyšších odborných i vysokých školách uměleckého směru. Výuka v ZUŠ je organizována jako systematické dlouhodobé hudební vzdělávání a probíhá pod vedením profesionálních pedagogů v odpoledních hodinách. V hudebním oboru vyučujeme hře na klavír a keyboard, housle, violu, violoncello, dechové nástroje dřevěné i žesťové, bicí nástroje, kytaru, akordeon, sólovému i sborovému zpěvu, komorní a orchestrální hře. Nástrojová výuka po většinu výukového procesu individuální ( 1 žák na vyuč.hodinu). Naši žáci během studia pravidelně vystupují na interních a veřejných koncertech v koncertním sále školy nebo v dalších koncertních sálech v Praze. Jsou připravováni na celostátní interpretační soutěže a vysíláni na domácí i zahraniční hudební festivaly.

Žáci jsou přijímáni ke studiu po úspěšném složení talentové zkoušky. Vlastní výuka je členěna do jednotlivých stupňů studia. Pro děti pěti až šestileté je určena přípravná hudební výuka PHV, kde si předškolní děti, způsobem přiměřeným jejich věku, upevňují své předpoklady a zájem o studium. Další studium se člení na první a druhý stupeň a studium pro dospělé. Studium všech stupňů je ukončeno závěrečnou zkouškou, nebo veřejným absolventským vystoupením. Hudební nauka, která je přiřazeným předmětem k předmětu hra na nástroj, buduje a upevňuje v žácích znalosti z oblastí hudební teorie a dějin hudby. Své umělecké dovednosti žáci uplatňují ve školních orchestrech a nejrůznějších školních komorních souborech. Vedle odborného vedení pedagoga při hodině zajišťujeme i pravidelné klavírní korepetice ( doprovody). Naši žáci využívají i školní nahrávací studio, kde získávají cenné zkušenosti při specifické spolupráci se zvukovým režisérem, či při dodatečném dotáčením playbacku se sluchátky a podobně.

Dívčí a Dětský pěvecký sbor učí žáky základům sborového zpěvu. Kmenový repertoár tvoří klasická sborová tvorba včetně polyfonních skladeb starých mistrů, současné skladby našich i zahraničních autorů a skladby folklórního charakteru. Sbor se zúčastnili mimo jiné festivalu sborové tvorby ve švýcarském Curychu. Kromě toho koncertoval ve Francii, Polsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Dívčí pěvecký sbor též natočil několik nahrávek pro Český rozhlas. Kromě těchto těles působí ve škole i další dechové soubory. Komorní dechový orchestr Basfifa (orientuje se na středověkou a soudobou hudbu), fanfárový soubor žesťových nástrojů, kytarová tria, flétnová kvarteta a kvinteta atd. Smyčcový komorní soubor vznikl v roce 2002. Od počátku svého založení vystupoval např. na koncertech v rámci festivalu Libeňské jaro mladých, vystupoval v Zrcadlové kapli Klementina a v sále B. Martinů na AMU.

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Pohybová výuka poskytuje takové základy odborného vzdělání, které žákům umožní uplatnit se v tanečních souborech nebo v povoláních, pro která je kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem. Taneční obor může být i nezastupitelnou přípravou k případnému studiu na konzervatoři.
Výuka probíhá v sále na adrese Ondříčkova 48, Praha 3. Vedle odborného vedení tanečního pedagoga zajišťujeme i klavírní korepetice prostřednictvím pedagoga – korepetitora pro každou vyučovací hodinu. Žáci tak mají možnost bezprostřední reakce na „živou hudbu“. Základy tance si žáci osvojují v přípravném studiu PTV, dále postupují do prvního a druhého stupně a případně do studia pro dospělé, kde vyučovacími předměty jsou taneční průprava, současný tanec, „lidový“ tanec a klasická taneční technika. Podle zájmu žáků se výuka zaměřuje na některý z těchto předmětů jako na předmět hlavní. Taneční praxe je určena pro všechny žáky a navazuje na hlavní předmět. Celý taneční obor, mimo pravidelných účastí v soutěžích ZUŠ atd., každoročně realizuje dvě představení v pražských divadelních sálech za hojné účasti veřejnosti.

Historie školy
Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 byla založena v roce 1955.Tehdy sídlila v Jeseniově ulici na Praze 3, další učebny zapůjčily základní školy na Náměstí barikád, na Jarově, v Lupáčově ulici, na Havlíčkově nám. A gymnasium Sladkovského.Vyučovalo se i v různých agitačních střediscích. Škola měla původně jen klavírní a houslové oddělení, ale postupně se rozšiřovala o další nástroje a zpěv. V roce 1962, kdy byly zřízeny Lidové školy umění, měla již naše škola oddělení klavírní, smyčcové, dechové, oddělení lidových nástrojů a pěvecké oddělení. Vznikl též pěvecký sbor, smyčcový orchestr a později také dechový orchestr. Dosavadní hudební škola byla v roce 1963 spojena s výtvarnou školou a přibyl taneční a literárně dramatický obor.V témže roce byly získány nové prostory ve vile v ulici U zásobní zahrady 15, které využívaly hudební a taneční obory a v budově bývalé Učňovské školy v ulici Štítného. Tato čtyřoborová škola měla problémy, jak s řízením, tak i ve spolupráci s jednotlivými obory a proto byla od 1.září rozdělena na dvě samostatné Lidové školy umění.S hudebním a tanečním oborem,druhá s výtvarným a literárně dramatickým oborem. Lidová škola umění-hudební a taneční obor, se podstatně rozšířila, vzrostl počet učitelů i žáků. Od roku 1967měla již možnost užívat nový objekt v ulici Pod lipami 41. V roce 1976 byly přiděleny škole pavilony v ZDŠ V zahrádkách. Taneční obor dostal samostatnou budovu ve Vozové ulici v roce 1979. O dva roky později bylo dechové oddělení a oddělení přípravné hudební výchovy přemístěno do dvou pavilonů na Holarově náměstí, kde působí dodnes. V roce 1987 získala LŠU první patro objektu „Lípa“ v Koněvově ulici 214, kde sídlilo ředitelství školy,učebna hromadných předmětů,dále učebny ředitelství klavíru, houslí, violoncella, kontrabasu, akordeonu a zobcových fléten. Zde byl i sál pro školní koncerty.

V roce 1990 byly LŠU přejmenovány na Základní umělecké školy-ZUŠ.Od roku 1995 má škola právní subjektivita její učebny jsou celkem na 6 různých místech Prahy 3. V roce 1995 vyměnila škola nevyhovující prostory tanečního oboru ve Vozové ulici za nový sál v Ondříčkově ulici 48, Praha 3. Zde výuka tanečního oboru probíhá dodnes. Konečně v roce 2006 škola musela opustit akusticky nevyhovující prostory objektu „Lípa“ v Koněvově ulici 214 a přestěhovala se na konečnou stanici „Spojovací do areálu střední a učňovské školy, kde má nově zrekonstruovanou samostatnou budovu. Tímto přestěhováním o pouhé dvě stanice MHD se naše škola stala Základní uměleckou školou Praha 9, Učňovská 1. Dále ale máme dislokovaná pracoviště na Praze 3: Hollarovo náměstí 4 a 6, Ondříčkovu ul. 48, a pracoviště na ZŠ K lučinám.Před dvěma roky škola otevřela také pobočku v Újezdu nad Lesy,Polesná 1690 a v Klánovicích na adrese ZŠ Slavětínská 200.