PTV (přípravná taneční výuka) je určeno pro děti od pěti a šesti let věku. Děti ve věku sedmi let a starší jsou po vykonání přijímacích zkoušek zařazeny do I. ročníku základního studia. Úkolem přípravné taneční výchovy  je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých žáků pro zvládnutí dalších stupňů výuky. Pohybová výchova poskytuje ve formě odpoledního vyučování každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mohou umožnit uplatnit se v tanečních souborech nebo v povoláních, pro která je kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem. Taneční obor může být i nezastupitelnou přípravou k případnému studiu na konzervatoři . Na PTV dále navazuje I. a II. stupeň základního studia a studium pro dospělé.Základní umělecká škola ( ZUŠ ) zjišťuje předpoklady pro studium v tanečním oboru u dětí v mateřských školách (MŠ ). Výuka v ZUŠ je organizována jako systematické dlouhodobé hudební vzdělávání a probíhá v odpoledních hodinách pod vedením profesionálních pedagogů. Kvalita taneční výuky na ZUŠ je pravidelně kontrolována Českou školní inspekcí a zákonitě se tím kvalitativně odlišuje od volnočasových aktivit ( zájmové kroužky, kurzy atd.)

Vyučovacími předměty jsou: taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe. Podle zájmu žáků se výuka zaměřuje na některý z těchto předmětů jako na předmět hlavní. Naopak taneční praxe je určena pro všechny žáky a navazuje na hlavní předmět. Důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu tanečního oboru naší školy je vedle odborného vedení tanečního pedagoga i klavírní korepetice, kterou zajišťujeme prostřednictvím pedagoga – korepetitora pro každou vyučovací hodinu. Žáci tak mají možnost reagovat na „živou hudbu“